Smoked Salmon Sashimi 14.00

Smoked Salmon Sashimi