Smoked Salmon Sashimi 16.00

Smoked Salmon Sashimi