Smoked Salmon Sashimi 13.00

Smoked Salmon Sashimi